งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0737
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนารังกา
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ห้องแซง 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
2 โรงเรียนบ้านขนุน
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไกรพจน์ ปิ่นแก้ว 1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อิสระพงศ์ เเสนบุราณ 1.นาย ประมวล เกรินเกริก
4 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
76.00
4
เหรียญเงิน
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน