งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0736
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนารังกา
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภัทราพร ดวงคูสัน 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
2 โรงเรียนบ้านตาเครือ
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา เสนคราม 1.นาง วาศิณี เทียนศรี
3 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุวรา นางาม 1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
4 โรงเรียนบ้านขนุน
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กาญจนทัศน์ ชนะวงศ์ 1.นาง อุบล บุญเริ่ม
5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
77.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพย์ 1.นาย ประมวล เกรินเกริก
6 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ลัฐิกา โยกันยา 1.นาง ไพจิตร พานจำนงค์
7 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
75.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นภัสสร กงล้อม 1.นาย สวัสดิ์ สามสี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน