งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0703
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนงาม
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขันติเขต มาลี
2.เด็กหญิง ศุกัญญา นารินทร์
3.เด็กหญิง กัญญานัฐ นามวงษ์
1.นางสาว นัถลิกา จันทร์เกษ
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
2 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นปภา นิวงษา
2.เด็กหญิง นภาลักษณ์ เรืองศิริ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ศรีจันทร์
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.นาง ยุพิน สว่างสุข
2.นาง กรรนิกา พวงพันธ์
4 โรงเรียนบ้านขนุน
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรพัฒน์ บุญขาว
2.เด็กชาย ณัฐกรณ์ วิบูลย์ชัย
3.เด็กหญิง สุภาวดี สิมณี
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
5 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
90.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนภรณ์ เพ็ชรดี
2.เด็กหญิง ศศิวรรณ สายเนตร
3.เด็กหญิง ลลิตา ชินวงศ์
1.นาง ระเบียบ เจริญวรรณ์
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
90.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธารใส ชำนิวัฒน์
2.เด็กหญิง สุจิตรา อินธิมาศ
3.เด็กหญิง จันทิมา นิยม
1.นาง คำจวง ทองมาก
2.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
87.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัลยาวรรณ์ คำสันกอง
2.เด็กหญิง สุพิชา พานจำนงค์
3.เด็กหญิง อรัสยา รองทอง
1.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
2.นาง กัลยาพร พาลา
8 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
79.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เด็กหญิงจิรัชญา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง ธัญชนก อุตรักษ์
3.เด็กหญิง ชนัญชิดา เพ็ชรอินทร์
1.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
2.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
9 โรงเรียนบ้านนารังกา
77.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธิดาเพ็ญ ทาทอง
2.เด็กหญิง ชลิตา นครชัย
3.เด็กหญิง ชุติมา สุวรรณสิงห์
1.นางสาว กนกอร บัวภา
2.นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
10 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
77.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วรมล ไชยนาม
2.เด็กหญิง ถัทรวรินทร์ พงษ์เดช
3.เด็กหญิง ชนม์นิภา แก้วกัญหา
1.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
11 โรงเรียนบ้านกันจาน
74.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศรายุทธ เตรียมชัย
2.เด็กชาย นิกร สุทธิสิน
3.เด็กหญิง พลอยตะวัน ยิ่งชาติ
1.นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
12 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
69.00
12
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุจิตรา ศรีสมบูรณ์
2.เด็กหญิง โสรยา ศรีสมบูรณ์
3.เด็กหญิง อารียา มุดระดาษ
1.นางสาว ยุอิ๋ง สีงาม
2.นาง สมจิตร สร่ายหอม
13 โรงเรียนบ้านโตนด
68.00
13
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย จิรเทพ พรมสว่าง
2.เด็กชาย ปิยวัฒน์ แม่นทอง
3.เด็กหญิง จารุวรรณ อินทร์สุข
1.นางสาว อุไรลักษณ์ ศรีอินทร์
2.นาง พะเยาว์ มีชื่อ
14 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
67.00
14
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ปัญญาพร โคอินทร์
2.เด็กหญิง กิตติ์พิมล สาลี
3.เด็กหญิง กัญจนพร สาระ
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว โชติรส กะริโส
15 โรงเรียนบ้านนาขนวน
65.00
15
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ทุมบุญ
2.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
3.เด็กหญิง ดวงกมล พงพิมพ์
1.นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
2.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
16 โรงเรียนบ้านตาเครือ
64.00
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อาวุธ พุฒพันธ์
2.เด็กหญิง สุพัชรธิดา มุมตา
3.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ชาติเชื้อ
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
17 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
0.00
17
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย สมภพ โสรส
2.เด็กชาย ราชภูมิ แสงอ่อน
3.เด็กชาย ปรมินทร์ ทีทอง
1.นางสาว อรอุมา ศิลาเพชร
2.นาง พนิดา อุตส่าห์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน