งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การปั้นดินน้ำมัน  ปฐมวัย
รหัสกิจกรรม :
0702
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขนุน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ตรัยรัตน์ ตุ่นคำ
2.เด็กชาย ธีรเมธ ศรีโคตร
3.เด็กหญิง นริญญา สุขสงวน
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัรวัฒน์ ยอดวงษา
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ สุขศรี
3.เด็กชาย สุรดา เลขสันต์
1.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
2.นาง เรณู แก้วคำรอด
4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
82.00
4
เหรียญทอง
1.นาง ยุพิน สว่างสุข
2.นาง กรรนิกา พวงพันธ์
5 โรงเรียนบ้านโนนงาม
81.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชยวัศ แก้วคำปอด
2.เด็กชาย นิพพิซฌ์ ลีลาศ
3.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ จีนเกิด
1.นางสาว นัถลิกา จันทร์เกษ
2.นางสาว ทองลัน ลาธุลี
6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
80.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพิกานต์ ป้องภัย
2.เด็กหญิง ทัศนีย์ ศิลาเพชร
3.เด็กหญิง ชนม์นิภา แก้วกัญหา
1.นาง สุปราณี พิทักษ์
7 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
78.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นวพร ดิษฐประสพ
2.เด็กหญิง ภคนันท์ สนิทนอก
3.เด็กหญิง ศุภิสรา ลาธุลี
1.นางสาว อรดี จุลทัศน์
2.นางสาว ปณิตา ยวนขันธ์
8 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
77.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เอกรินทร์ มาศกุล
2.เด็กชาย วิทูรย์ แสงดาว
3.เด็กหญิง กัญจนพร พิมพ์บูล
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นาง คำจวง ทองมาก
9 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
76.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ปกรณ์เกียรติ ทิพสมบัติ
2.เด็กชาย เด็กชายณัฏฐกร พงษ์เกษ
3.เด็กชาย พีระวัฒน์ แรมลี
1.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
2.นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
10 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
75.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ โสภากุ
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ ศรีบุญเรือง
3.เด็กชาย ภานุพงษ์ อนุสินธ์
1.นางสาว พรสุดา ปิยะวงษ์
2.นางสาว ธนาพร โคตรสาลี
11 โรงเรียนบ้านนาขนวน
74.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ แสนเยีย
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ พรหมศร
3.เด็กหญิง ภัทราพร สีมาทอง
1.นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
2.นาง โสพิศ อุทัย
12 โรงเรียนบ้านนารังกา
73.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ยศกร คันสอน
2.เด็กชาย ศุภชาติ วิมนพันธ์
3.เด็กชาย ฐิติกร พรมสา
1.นางสาว กนกอร บัวภา
2.นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
13 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
72.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บรรพต พวงจำปา
2.เด็กชาย ขนิฐา เกษมสันต์
3.เด็กชาย วัชรพล แจ่มสงค์
1.นางสาว ยุอิ๋ง สีงาม
2.นาง สมจิตร สร่ายหอม
14 โรงเรียนบ้านตาเครือ
71.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ฐิติภัทร เสนคราม
2.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสิงห์
3.เด็กหญิง ขวัญฤทัย สายวงศ์
1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
15 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
70.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นรินทร์ ประดู่
2.เด็กหญิง กัญญารัตน์ กูลพิมาย
3.เด็กหญิง ปาณปวีณ์ ผลชะอุ่ม
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว โชติรส กะริโส
16 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
62.00
16
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ฐิตินันท์ ศรีนวล
2.เด็กหญิง เจนจิราภรณ์ อุดมพันธ์
3.เด็กหญิง วชิรญาณ์ กะนุสิน
1.นางสาว อรอุมา ศิลาเพชร
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
17 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
0.00
17
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย อิทธิพัทธ์ ดวงแก้ว
2.เด็กหญิง จุทาทิพย์ บุญสาลี
3.เด็กหญิง ณัฐวรา จันทร์สำโรง
1.นาง ระเบียบ เจริญวรรณ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน