งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0604
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขนุน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐฐา นิวาส 1.นาง อุบล บุญเริ่ม
2 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช 1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฐิติวรดา บุญมารอง 1.นาง สุดารัตน์ ธรรมสัตย์
4 โรงเรียนบ้านโตนด
77.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปวริศา แก้วพวง 1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
5 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วันทนีย์ สีดาแก้ว 1.นางสาว อุไรวรรณ สะอิ้งทอง
6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
72.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นวชร คำศรี 1.นางสาว นงค์นุช ไพฑูรย์
7 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง มัทนพร ศรีบุรี 1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน