งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0602
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุชา ตุลาการ 1.นาง พรทิพา สุทนต์
2 โรงเรียนบ้านขนุน
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูเบศ ลึกลาภ 1.นางสาว สุดารัตน์ นิวาส
3 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สราวุฒิ วงศ์แก้ว 1.นางสาว นงนุช ไพฑูรย์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน