งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0051
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
84.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกพจน์ โจมสติ
2.เด็กชาย อดุลวิทย์ จันทา
3.เด็กชาย สรยุทธ คำสันกอง
4.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ พรหมทา
5.เด็กชาย ศรวุฒิ โจมสติ
6.เด็กชาย กฤษกร สาเสนา
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
2 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ วงศ์แก้ว
2.เด็กชาย เทอดเกียรติ สิมาลา
3.เด็กชาย วิตศรุต สิทธินาม
4.เด็กชาย อนันตภิชัย คำใบ
5.เด็กชาย ธรรณชิษฐ์ กำไรธรรม
6.เด็กชาย อานนท์ วันศุกร์
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
3 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธิติพันธุ์ วงเลิง
2.เด็กชาย ฐิติเวช วงศ์ใหญ่
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ บุญปัญญา
4.เด็กชาย ณัฐวัตร กะหลวง
5.เด็กชาย วันเฉลิม ขันปุ
6.เด็กชาย ทศพล ศรีวงศ์
1.นาย เสถียร ขันตรี
4 โรงเรียนบ้านโตนด
81.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูธเนศ ทิพย์คุณ
2.เด็กชาย ศุภกฤต ไชยภักดี
3.เด็กชาย ธวัช ทัดเทียม
4.เด็กชาย สุทิวัส ใจแจ้ง
5.เด็กชาย ณัฐพล กงแก้ว
6.เด็กชาย ณัฐพล แก้วพวง
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน