งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันรำวงมาตรฐาน  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0376
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ สีทองธรรม
2.เด็กชาย สราวุฒิ วงศ์แก้ว
3.เด็กชาย เทอดเกียรติ สีมาลา
4.เด็กชาย ไชยวัฒน์ เมาลีชาติ
5.เด็กชาย วิศรุต สิทธินาม
6.เด็กชาย วิศรุต สิทธินาม
7.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง
8.เด็กหญิง เพ็ญนภา โพธิ์สุวรรณ
9.เด็กหญิง วัชรีวรรณ จันทร
10.เด็กหญิง นรินทร์ จันทร
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน