งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0372
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
89.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นิศารัตน์ ล้ำลอง 1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
2 โรงเรียนบ้านขนุน
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลนิภา คำจันทร์ 1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
3 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุพัตรา ปุยวงค์ 1.นาง พรทิพา สุทนต์
4 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธัญพิชชา บุญทา 1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
5 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ประภัสสร กำวัน 1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
6 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุญร่วม 1.นางสาว ณิชาภา สุขป้อง
7 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
72.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วัรัญชนา พลชัย 1.นาง จิราพร แพงยา
8 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
70.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุพัตรา นามคุณ 1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
9 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
59.00
9
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กหญิง ชุลิตา ดาวลาย 1.นาย สวัสดิ์ สามสี
10 โรงเรียนบ้านนารังกา
0.00
10
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง เจนจิรา อ่อนวรรณะ 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน