งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0370
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
88.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วีรนุช สงทุ่ง 1.นาย ประมวล เกรินเกริก
2 โรงเรียนบ้านนารังกา
86.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฎฐดา บังศรี 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศลิสา นวลจันทร์ 1.นาง พัชรีย์ กิ่งบรรเทา
4 โรงเรียนบ้านขนุน
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง มลฤดี วิเศษพงษ์ 1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
5 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธัญญา ดำเดช 1.นาย ณัฐธพงษ์ รัตนะ
6 โรงเรียนบ้านตาเครือ
83.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพ์ผกา เสนคราม 1.นาง วาศิณี เทียนศรี
7 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กีรติ ชินวงศ์ 1.นาง พรทิพา สุทนต์
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
83.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อุมากร กันทะวงษ์ 1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน
82.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ ผิวคำ 1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
10 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
82.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุญร่วม
2.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุญร่วม
1.นางสาว ณิชาภา สุขป้อง
11 โรงเรียนบ้านโตนด
78.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุรีรัตน์ อินทร์สุข 1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
12 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
78.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุดา พานถม 1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
13 โรงเรียนบ้านโนนงาม
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง นันทิชา ภูผายาง 1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
14 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง เบญญาภา ขันติวงษ์ 1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน