งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0352
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนารังกา
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นิธิวัฒน์ โสชะดา 1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภูวนัย หงษ์คำ 1.นาย ประมวล เกรินเกริก
3 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
78.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรเชษฐ์ ศักดิ์จำปา 1.นาย ณัฐธพงษ์ รัตนะ
4 โรงเรียนบ้านขนุน
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ ไชยโคตร 1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
5 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วิศวะ สุวรรณ์ 1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
6 โรงเรียนบ้านโตนด
78.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สีนิล 1.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
7 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กิตตินันท์ สุขเกษม 1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
8 โรงเรียนบ้านกันจาน
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย อัครพล สุทธสิน 1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
9 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
0.00
9
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย วิตศรุต สิทธินาม 1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน