งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0312
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุสรณ์ สินธุโคตร
2.เด็กชาย ชานน กงล้อม
3.เด็กชาย ปิยะพงษ์ กลับใจ
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2 โรงเรียนบ้านนาขนวน
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นุชวรา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง จิตรานุช ปักการะโน
3.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
3 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
70.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สัญชัย มีศรี
2.เด็กชาย นราภรณ์ จำปา
3.เด็กชาย เอกลักษณ์ สมทราย
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณ๊
2.นาง สุพรรษา ประสพสุขเกษม
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
65.00
4
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง สุธินันท์ บุตรศรีพันธ์
2.เด็กหญิง ยุพาวรรณ โพธิเศษ
3.เด็กหญิง ชนาภา นิวาส
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
5 โรงเรียนบ้านโนนงาม
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย วันชนะ คงปั้น
2.เด็กชาย รัฐพงษ์ นิยม
3.เด็กชาย พีรพัฒน์ ใจดี
1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน