งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประติมากรรม  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0311
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
87.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ภูษณิศา ทวนเงิน
2.เด็กหญิง ภูริชญา แถมวงศ์
3.เด็กหญิง ภาวิณี แก้วภักดี
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ จูมครอง
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ ตรวจมรรคา
3.เด็กหญิง จรรยมณฑน์ โจมสติ
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
3 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อรจิรา ชิณวงค์
2.เด็กหญิง ขนิษฐา เจียนโพธิ์
3.เด็กหญิง ภัทรวตรี เวียงคำ
1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง รุ่งฤดี สีกะชา
2.เด็กหญิง เจนจิรา สีกะชา
3.เด็กหญิง กัลยาณี สิงห์ทอง
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
5 โรงเรียนบ้านขนุน
74.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สรวิชญ์ รัตนะ
2.เด็กชาย ธัญวัฒน์ รัตนะ
3.เด็กชาย ธนศักดิ์ ลึกลาภ
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม
73.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ลีลาศ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปั้นโต
3.เด็กหญิง นันทิยา ปิ่มจันทร์
1.นาย สมจิต จันทร์เกษ
7 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
72.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุสรณ์ บุญปัญญา
2.เด็กชาย สรุนนท์ จันทร์ทาแจ่ม
3.เด็กชาย เจษฎาพร กัสนุกา
1.นางสาว ณิชาภา สุขป้อง
2.นาง นันทพร เสนสม
8 โรงเรียนบ้านนาขนวน
71.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วราเมธินี ไชยเสนา
2.เด็กหญิง รินรดา โพธิ์กระจ่าง
3.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิมพ์
1.นาย แสงอรุณ อักโข
2.นาย พงศ์ธร ทองใบ
9 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
0.00
9
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ณัฐวรรณ มีศรี
2.เด็กหญิง ประภัสสร ทรายขาว
1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณ๊
2.นาง มรกต ปัดพรม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน