งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0308
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
96.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อิทธิพล ขันตรี
2.เด็กชาย ทัศนา ขันตรี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
2 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ฟ้ารฎา พุ่มจันทร์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ จันดีบุตร
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
2.นาง มยุรี แสนเลิง
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กิตตินัย พรหมจันทร์
2.เด็กชาย คณิน จันทสินธุ์
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
4 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อานนท์ เลิกสว่าง
2.เด็กหญิง สิริมา บุญจันทร์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
5 โรงเรียนบ้านโตนด
76.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จุฑามาศ พรมสว่าง
2.เด็กหญิง พรทิพา พรมพิลา
1.นางสาว กาญจนา ดวงมาลา
2.นาง จิตรตะนา บุปผาพรหม
6 โรงเรียนบ้านขนุน
76.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ปรียาดา บุตทะ
2.เด็กหญิง กนิษฐา ทัยอ่อน
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
2.นางสาว สุพัฒน์ตรา คำจันทร์
7 โรงเรียนบ้านตาเครือ
74.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อรวรรณ นวลคำ
2.เด็กหญิง พิญาดา ชาติเชื้อ
1.นาย ถวิน คำไชย
2.นาง วาศิณี เทียนศรี
8 โรงเรียนบ้านโนนงาม
72.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง จิราพร เย็นรัมย์
2.เด็กหญิง พัชรี กันทะวงษ์
1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
2.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน