งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0307
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อานัส วันทนา
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา อินทมาศ
1.นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
2 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
97.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปิ่นมณี ศรีบุรี
2.เด็กหญิง นลินนิภา ขันตรี
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ กุลมาศ
2.เด็กหญิง ธวัลรัตน์ สุขพันธ์
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
4 โรงเรียนบ้านขนุน
95.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปาระตี กลอนกระโทก
2.เด็กหญิง พิยะดา แซ่ตั้ง
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
5 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
94.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปุญชรัสมิ์ อินทรธรรม
2.เด็กหญิง ฐิติญากร ดิลกลาภ
1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
93.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ทิชาวดี จันทร์พวง
2.เด็กหญิง วีรดา ขวัญบุญจันทร์
1.นาง บัวลา เกรินเกริก
7 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
92.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญรักษา
2.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาลากรณ์
1.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
2.นาง สมร ทองใบ
8 โรงเรียนบ้านนาขนวน
91.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เจนจิรา สีมาขันธ์
2.เด็กหญิง ธารทิพย์ เกษกุล
1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
2.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
9 โรงเรียนบ้านโตนด
90.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สาวิตรี มีวงษ์
2.เด็กหญิง จิราภา แวงวรรณ
1.นางสาว ทวีทรัพย์ อ้อมชมภู
10 โรงเรียนบ้านตาเครือ
77.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พรวิภา สอนคำวงค์
2.เด็กหญิง จุฑามาศ สาโสภา
1.นาย ถวิน คำไชย
2.นาง วาศิณี เทียนศรี
11 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
76.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิรภัสสร เซ็งประโคน
2.เด็กหญิง ณัฏฐ์นรี ศรีแก้ว
1.นางสาว ณิชาภา สุขป้อง
2.นาง นันทพร เสนสม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน