งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันจักสานไม้ไผ่  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0003
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปฏิภาณ ก่อสุข
2.เด็กหญิง อนัญพร แหลมกี่ก่ำ
3.เด็กหญิง ดอกเหมย กงล้อม
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2 โรงเรียนบ้านกันจาน
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย อัครพล สุทธสิน
2.เด็กชาย ธีระศักดิ์ บรรเทา
3.เด็กชาย ธวัชชัย ศรีเสริม
1.นาย ธนาวิทย์ พาลา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน