งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0269
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วรรณิสา ศิรินู 1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณ๊
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันทิชา วงตะลา 1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เจษฎา นาคินี 1.นาง นภาพร ภาษาพรม
4 โรงเรียนบ้านนาขนวน
85.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง วิภาดา งามแสง 1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
5 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
84.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ปนัดดา สีสูงเนิน 1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
82.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จันจิราวรรณ ริปูเปือง 1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
7 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
81.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ผกามาศ ทองสง่า 1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
8 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
80.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อนัญพร พรมมาสุข 1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
9 โรงเรียนบ้านโนนงาม
78.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กิตติคุณ หันจัดการ 1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
10 โรงเรียนบ้านโตนด
76.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุชาดา วรโภช 1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
11 โรงเรียนบ้านขนุน
75.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นันทนัท ครองเชื้อ 1.นาย กำเกิง สว่างสุข
12 โรงเรียนบ้านนารังกา
74.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง แก้วปภัสสร ทาทอง 1.นางสาว เมธาวี สีสด
13 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
73.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จตุพร ลาธุลี 1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาย ประยูร กิ่งมณี
14 โรงเรียนบ้านตาเครือ
72.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ สาโสภา 1.นาง วาศิณี เทียนศรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน