งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0268
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
91.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัฐชาติ จันทร 1.นาง นภาพร ภาษาพรม
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนพัฒน์ วงตะลา 1.นางสาว ทัศยา รองทอง
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
88.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ หวังคำกลาง 1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
4 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
87.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชนาภา โคตรชัย 1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
5 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
85.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
2.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม
84.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย จันที 1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
7 โรงเรียนบ้านนาขนวน
83.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อรรคบุตร 1.นางสาว แสงอรุณ อักโข
8 โรงเรียนบ้านขนุน
82.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวิชญ์ คล่องแคล่ว 1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
9 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
81.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิชัย เดชะ 1.นาง สุภัคตรา วรรณจู
10 โรงเรียนบ้านโตนด
80.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จารวี วงษ์ใหญ่ 1.นาง สองเมือง เหลาสิงห์
11 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
78.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง วราภรณ์ สรไกร 1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
12 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
77.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง พรนภัส บุญประวัติ 1.นาย ไพรวัน เสนสม
13 โรงเรียนบ้านนารังกา
76.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศศินิภา บุตดาวงษ์ 1.นางสาว เมธาวี สีสด
14 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
75.00
14
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง เกวราภรณ์ อุดมพันธ์ 1.นาง นันทพร เสนสม
15 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
74.00
15
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง กัญญาภัค เดือนเพ็ง 1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณ๊
16 โรงเรียนบ้านตาเครือ
73.00
16
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ภานุวัฒน์ พันธ์งาม 1.นาย ถวิน คำไชย
17 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
0.00
17
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กวินทรา ศรีภา 1.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
18 โรงเรียนบ้านกันจาน
0.00
18
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง อรัญญา วัฒราช 1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสะอาด

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน