งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0263
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วุฒิกานต์ บุญคำชู 1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศศิทร สิมมาทอง 1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณ๊
3 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ธนากานต์ อุทัย 1.นาง สุกัญญา มะโนชาติ
4 โรงเรียนบ้านโตนด
76.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ดาราวดี ศรศรี 1.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
5 โรงเรียนบ้านตาเครือ
73.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เวทวิชัย นามวงค์ 1.นาง วาศิณี เทียนศรี
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม
70.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย เนตรติพงษ์ บรเพชร 1.นาง ระเบียบ จันทร์เกษ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน