งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0262
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
86.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง จิรพัชร ใจประเสริฐ 1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
2 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พงศกร โพธิ์ขาว 1.นาย ธวัชชัย กิ่งมะณ๊
3 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
81.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พิมพิศา พงษ์เกษ 1.นาย ไพรวัน เสนสม
4 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
77.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุชญา โสดาจันทร์ 1.นาง นันทพร เสนสม
5 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง อภัสรา ปอทอง 1.นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม
74.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย สิทธินนท์ ลีลาศ 1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
7 โรงเรียนบ้านโตนด
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง จารวี วงษ์ใหญ่ 1.นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
8 โรงเรียนบ้านตาเครือ
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย วีรพัฒน์ บุรกรณ์ 1.นาย ถวิน คำไชย

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน