งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0241
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ ตันโยธา 1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2 โรงเรียนบ้านขนุน
94.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เผด็จ เงินจันทร์ 1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
3 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณีรนุช นางาม 1.นาง ถาวร ดุษฎีกุล
4 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
79.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศิริวรรณ ขันตี 1.นาง อรพิน บัวแก้ว
5 โรงเรียนบ้านตาเครือ
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ศักดิ์ชัย เสนคราม 1.นางสาว วิไลภรณ์ นมัสศิลา
6 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐพล แท้ลำ 1.นาง นันทพร เสนสม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน