งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation)   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0024
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง อมรรัตน์ พรหมประดิษฐ์
2.เด็กหญิง บัณทิตา ศรีเมือง
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2 โรงเรียนบ้านขนุน
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศวะ คำภิหนู
2.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษณพงศ์ วิชูมา
2.เด็กชาย กรวิชญ์ สีทองธรรม
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
4 โรงเรียนบ้านนารังกา
90.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภาพ สุทธาคง
2.เด็กชาย ชาญณรงค์ คำโฮม
1.นาย ศุภชัย สุทธาวา
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
5 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อารยะ ว่องไว
2.เด็กชาย รัชชานนท์ บุญเย็น
1.นาย วุฒิไกร จูมสิมมา
2.นางสาว นัยนา นีระเสน
6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
82.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย ผ่านพินิจ
2.เด็กหญิง สิริยา กุรัตน์
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
7 โรงเรียนบ้านกันจาน
79.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุดดี
2.เด็กหญิง นิชาภา กะมูนรัด
1.นาย นราสิทธิ์ อุตราช
2.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
8 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุทธิพร ภาคแก้ว
2.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
3.เด็กหญิง สุพัตรา สุริวงษ์
1.นางสาว อุไรวรรณ สะอิ้งทอง
2.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
9 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
70.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง สุพิชญา บุญเกลี้ยง
2.เด็กหญิง ทักษพร คำสิงห์
1.นาย กรกฎ สังข์เจริญ
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
10 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
0.00
10
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ชาคริต สารภาพ
2.เด็กชาย วรายุส ทะคำวงษ์
1.นาย อภิสิทธิ์ สารภาพ
2.นาย วิระชัย คำศรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน