งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0231
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ดนัย สมอาสา
2.เด็กชาย อนุชา นิยม
3.เด็กชาย วีระชัย พันธ์ศรี
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วัศพล จูมครอง
2.เด็กชาย ปรีชา โสดา
3.เด็กชาย ธีรภัทร ทองเชื้อ
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
3 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พันธวิศ พุทรา
2.เด็กหญิง อธิชา พิมไชย
3.เด็กหญิง สิรภัทร ปัดถา
1.นางสาว อรอุมา ศิลาเพชร
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
4 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
80.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อติวิชญ์ สุริพล
2.เด็กชาย วิชิตชัย ขันติวงศ์
3.เด็กหญิง อรฤดี พิราพิมพ์
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
5 โรงเรียนบ้านกันจาน
79.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ณัฐพล คำภา
2.เด็กหญิง ศศิวิมล สมเพ็ชร
3.เด็กหญิง ปวีดา จำปาแก้ว
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน