งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0022
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ณัฐิดา ทาเพียรทุ
2.เด็กหญิง ลิลลิณี ศรีแก้ว
3.เด็กหญิง ชนกนันท์ บัวคำ
1.นางสาว อรอุมา ศิลาเพชร
2.นาง พนิดา อุตส่าห์
2 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อดิศักดิ์ ชำนิวัตร
2.เด็กหญิง เยาวเรศ สายเสนา
3.เด็กหญิง สุวิชาดา บุญพา
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
3 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
92.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพล ศิริบูรณ์
2.เด็กชาย สราวุฒิ ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง อุทิพย์ สีดาแก้ว
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
4 โรงเรียนบ้านกันจาน
91.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง แสงดาว สุขชาติ
2.เด็กหญิง สุนิสา ศรีสะอาด
3.เด็กหญิง น้ำฝน โจมสติ
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
5 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
75.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ชุติมณฑน์ นาปู
2.เด็กหญิง วัลวิภา ศรีบุญเรือง
3.เด็กหญิง นรินทร์ จันทร
1.นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
2.นาง จำนอง โพธิ์ขาว
6 โรงเรียนบ้านโนนงาม
67.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วันชนะ คงปั้น
2.เด็กชาย สงกรานต์ จันทร์ต๊ะคำ
3.เด็กหญิง ยี่ญฐา เขียววิลัย
1.นาย สมจิต จันทร์เกษ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน