งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ไม่กำหนดช่วงชั้น
รหัสกิจกรรม :
0213
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านซะวาซอ
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ โสสีสุข
2.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ขันทวี
1.นาง พนิดา อุตส่าห์
2.นาง นันทพร เสนสม
2 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
89.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรานุวัฒน์ สุวรรณ์
2.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
1.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
3 โรงเรียนบ้านนารังกา
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิรวัฒน์ ทาทอง
2.เด็กชาย รัตนเทพ สุทธาคง
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
4 โรงเรียนบ้านตาเครือ
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วสุธร พันธ์งาม
2.เด็กชาย ถิรคุณเดช ปิ่นทอง
1.นาย ถวิน คำไชย
2.นาง วาศิณี เทียนศรี
5 โรงเรียนบ้านขนุน
76.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วรวิช คำจันทร์
2.เด็กชาย จิรเวช นิวาส
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
6 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
65.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ สิมมาทอง
2.เด็กชาย ก้องภพ เต่าทอง
1.นาย ภัทรพงศ์ ฉลาดการณ์
2.นางสาว จารุณี ศรีบุรี
7 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
65.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ธนทร กันยา
2.เด็กหญิง วราภรณ์ ชินวงศ์
1.นาง อรพิน บัวแก้ว

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน