งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0020
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านกันจาน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง กัญญาณัฐ สายฟ้า
2.เด็กหญิง กอบกาญจน์ อ่อนยอง
1.นาย นราสิทธิ์ อุตราช
2 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชินวัตร บัวแก้ว
2.เด็กหญิง ชนิตา เกษาพันธ์
1.นาย กรกฎ สังข์เจริญ
2.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน