งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0002
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านนารังกา
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภินันท์ กันวิเศษ
2.เด็กหญิง จันทกาญท์ พึงแสงสุวรรณ
1.นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
2 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
82.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อัษฎาวุธ ศรีจันทร์
2.เด็กหญิง ธันยพร ชำนิวัฒน์
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
3 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
76.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง นันทชพร สมจิตต์
2.เด็กหญิง วรรณวิสา แสงคำดี
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
4 โรงเรียนบ้านขนุน
75.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ธัญญรัตน์ พิรุฬ
2.เด็กหญิง ณัฐนันท์ ลึกลาภ
1.นางสาว สุพัฒน์ตรา คำจันทร์
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
5 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
66.00
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วิทวัส บุญธรรม
2.เด็กหญิง ประภัสสร เชตะวัน
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
6 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
64.00
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย รัชตภัทร ดวงเพ็ง
2.เด็กชาย พณสนฑ์ พงษ์เกษ
1.นาย ภัทรพงศ์ ฉลาดการณ์
2.นางสาว จารุณี ศรีบุรี
7 โรงเรียนบ้านกันจาน
0.00
7
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง พัชรดา เหลืองสินาค
2.เด็กหญิง สิริวรรณ คำแก้ว
1.นาย นราสิทธิ์ อุตราช

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน