งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0185
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมวงษา
2.เด็กหญิง บัวหลัน จันถอด
3.เด็กหญิง พรวรรณ พันวิไล
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์
2 โรงเรียนบ้านขนุน
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรศักดิ์ บุญศิริ
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ กองแก้ว
3.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ คำจันทร์
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน