งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0184
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ปัญญวัต ทารักษ์
2.เด็กชาย สุพล คำมาโฮม
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2 โรงเรียนบ้านขนุน
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชาคริส แก้วภักดี
2.เด็กชาย อมรเทพ รัตนะ
1.นาย สมาน บุญรักษา
3 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
73.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ทิวากร กองพิมพ์
2.เด็กชาย นราภรณ์ จำปา
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
4 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
70.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชญานนท์ เพ็ญสุข
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
5 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
70.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อัษฎาภรณ์ พงษ์ขัน
2.เด็กหญิง พัชราถรณ์ อินทมาศ
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน