งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล   ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0181
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขนุน
83.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กวินท์ คำจันทร์
2.เด็กชาย ภูวดล เงินยวง
1.นาย สมาน บุญรักษา
2 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
80.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
3 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
75.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ชัชวาล สามารถ
2.เด็กชาย อัษฎาภรณ์ พงษ์ขันธ์
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
4 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
73.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนวัตร นวลงาม
2.เด็กชาย ศุภวัฒน์ พากุดเลาะ
1.นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
5 โรงเรียนบ้านกันจาน
72.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อัครพล สุทธสิน สุทธสิน
2.เด็กชาย ณัฐพล คำภา
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
6 โรงเรียนบ้านนาขนวน
71.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย พรหมศร
2.เด็กชาย รฐนนท์ กระแสโสม
1.นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
7 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
70.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กฤษณพงษ์ ทุยดอย
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ คูณขุนทด
1.นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
8 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ภานุวัตร คำภา
2.เด็กชาย จาตุรงค์ มุ้ยแก้ว
1.นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
9 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
0.00
9
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กฤษฎา บุญเชิญ
2.เด็กชาย มหาสมุทร เสนคราม
1.นาย สมอาจ มะโนชาติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน