งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0177
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรพล เกษอินทร์
2.เด็กชาย ทิวากร ลมพัด
3.เด็กชาย ชญานิน เพ็ญสุข
1.นาย ณัฐธพงษ์ รัตนะ
2.นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
2 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย บวรทัต สืบสำราญ
2.เด็กชาย จักรกฤษ ศิริบูรณ์
3.เด็กชาย พรศักดิ์ ศรีบุรี
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
3 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
79.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พรวรรณ พันวิไล
2.เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมวงษา
1.นาง ลำใย ศรีจันทร์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน