งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0174
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
89.12
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนภัทร บริสุทธิ์
2.เด็กชาย การต์ตะวัน พรมมา
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
82.16
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ไชยวัฒน์ ทำดี
2.เด็กชาย ธนากร จุลหอม
1.นางสาว วาสนา บุญพา
3 โรงเรียนบ้านโนนงาม
73.37
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อนุวัฒน์ ฉายารัตน์
2.เด็กชาย สิทธินันท์ ลีลาศ
1.นาย ปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง
4 โรงเรียนบ้านกันจาน
70.09
4
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย นพกฤต จุลทัศน์
2.เด็กหญิง กานจน์ติมา วงค์คำชิน
1.นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
5 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
67.88
5
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย นราวิชญ พิมพ์ปัตน์
2.เด็กชาย ศุภโชค สุทธิพรม
1.นาง อุลัยพร จำเริญ
6 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
65.90
6
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย อัครเดช คูณคง
2.เด็กชาย เจษฎา มารอด
1.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
7 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
56.82
7
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ปัญญาวัฒน์ สีเยาะ
2.เด็กชาย รัฐภูมิ จันถา
1.นาย ดำรงค์ ซาเสน
8 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
54.30
8
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐพร เรืองจรัส
2.เด็กชาย ปัณณวิชญ์ ศรชัย
1.นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
9 โรงเรียนบ้านนาขนวน
49.78
9
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิมพ์
2.เด็กหญิง วราเมธินี ไชยเสนา
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
10 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
38.66
10
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศุภพล บัวศรี 1.นาย สมอาจ มะโนชาติ
11 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
38.25
11
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ธีรศิลป์ สรรพศรี
2.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์
12 โรงเรียนบ้านนารังกา
24.95
12
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ศรายุธ บุตดาวงษ์
2.เด็กชาย วีระกิจ สายสมร
1.นางสาว เมธาวี สีสด

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน