งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0166
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อภิวัฒน์ ไชยดะรุณ
2.เด็กหญิง จิราวรรณ หาลี
1.นางสาว วันเพ็ญ มณีวรรณ
2.นาง คนึงนิจ ธรรมจักร์
2 โรงเรียนบ้านขนุน
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ขจรยศ กองแก้ว
2.เด็กหญิง สุดารัตน์ รัตนะ
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วันเพ็ญ คำไชย
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณรงค์ชัย นิวงษา
2.เด็กหญิง พรชิตา ปูสาเดช
1.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน