งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0165
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธนกฤต สอนไชยญาติ
2.เด็กหญิง สุพรรณิการ์ กินร
1.นางสาว วรวิทยา คำศรี
2.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
91.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วงศธร บุตดีพงษ์
2.เด็กหญิง ขวัญฤทัย ผิวไสยา
1.นาย ศิริดนัย สีบุญ
2.นางสาว ลัดดา จันทร์พูล
3 โรงเรียนบ้านนารังกา
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กฤษฎา คำมาโฮม
2.เด็กหญิง เพ็ญนภา ลีลา
1.นางสาว เมธาวี สีสด
2.นางสาว ณัฏฐาทัศน์ เจียงวงค์
4 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
89.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เปรมินทร์ ศรีบุรี
2.เด็กหญิง วิลาวรรณ อ่อนคำบัง
1.นาย เสถียร ขันตรี
5 โรงเรียนบ้านนาขนวน
87.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วิศรุต สารทอง
2.เด็กหญิง สุกัลยา ดีเสมอ
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
6 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
86.00
6
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ศักดิธัช กันโท
2.เด็กหญิง ศศิกานต์ อินธิมาศ
1.นาง รัตยาพร บุญพา
7 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
85.00
7
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธวัชชัย เสนคราม
2.เด็กหญิง นฤมล สีอุปัจชา
1.นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
8 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
84.00
8
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สรวิศ สีหาบุตร
2.เด็กหญิง รัตนาพร พันกิ่งทิพย์
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
9 โรงเรียนบ้านขนุน
83.00
9
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เอกภักดิ์ รัตนะ
2.เด็กหญิง วรรษพร โสภากุ
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2.นาง วันเพ็ญ คำไชย
10 โรงเรียนบ้านตาเครือ
80.00
10
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วรวิทย์ เสาวัง
2.เด็กหญิง นันท์ธชา พลเยี่ยม
1.นาง วาศิณี เทียนศรี
11 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
0.00
11
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ โสภาณโสม
2.เด็กหญิง สุพัตรา หันจัดการ
1.นาง มรกต ปัดพรม
12 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
0.00
12
ไม่เข้าแข่งขัน
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
0.00
13
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ธนากร คงคา
2.เด็กหญิง สุดทิตา ผลวิสุทธิ์
1.นางสาว สุจินดา ชาติเชื้อ
2.นาง อรชร ยิ้มเกิด
14 โรงเรียนบ้านโนนงาม
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย กิตติคุณ หันจัดการ
2.เด็กหญิง อภิชญา กันทะวงษ์
1.นาย สมจิต จันทร์เกษ
15 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
0.00
15
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย วันชัย โชติเจริญ
2.เด็กหญิง โสมนภา นามะโร
1.นางสาว จารุณี ศรีบุรี
2.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
16 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
0.00
16
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ภัทรพงศ์ กะริโส
2.เด็กหญิง สุดา พานถม
1.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
2.นาง สมร ทองใบ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน