งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทไทย  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0164
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย วีรภัทร ศรีสุราช
2.เด็กหญิง อริสรา ภูมีรักษ์
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สุรสิทธิ์ นิตินาทวรพจน์
2.เด็กหญิง เสาวลักษ์ บุดดีภักตร์
1.นางสาว วรวิทยา คำศรี
2.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
3 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จารุวัฒน์ คำแปร
2.เด็กหญิง ปัทมา บุญมาทน
1.นาย ศิริดนัย สีบุญ
2.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
4 โรงเรียนบ้านขนุน
84.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชานุวัฒน์ วังกะชา
2.เด็กหญิง ชุติมา เจริญสุข
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
5 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
78.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย อติชาติ ธาตุทอง
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา พันธ์วิไล
1.นาง สุดา ถุงจันทร์
6 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
77.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย มงคล จุลทัศน์
2.เด็กหญิง มัทนาวดี เสนาะศัพท์
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
2.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
7 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
76.00
7
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พงษ์ศักดิ์ หงอินทร์
2.เด็กหญิง สิริวดี อินทร์ชื่น
1.นาง รัตยาพร บุญพา
8 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
75.00
8
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย จักรพรรดิ์ ศรีภักดิ์
2.เด็กหญิง ณันธิดา โนทานัน
1.นาย เสถียร ขันตรี
9 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
74.00
9
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย พงศธร สร้อยผาบ
2.เด็กหญิง ภัณทิรา ใจภักดี
1.นาง มรกต ปัดพรม
10 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
73.00
10
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนโชติ ไกรดวง
2.เด็กหญิง ณัชชา ทาระวัน
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง ลำดวน ไชยโยธา
11 โรงเรียนบ้านโนนงาม
72.00
11
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธนวัฒน์ ปั้นโต
2.เด็กหญิง นันธิยา ขืนจันทร์
1.นาย ปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง
12 โรงเรียนบ้านตาเครือ
70.00
12
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย บัญวญวัต ไชยโชติ
2.เด็กหญิง กัลย์สุดา พรมจันทร์
1.นาง รัชนี มะโนชาติ
2.นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
13 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
70.00
13
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธีรวัฒน์ จีนะเจริญ
2.เด็กหญิง พลอยไพลิน ออมชมภู
1.นาง อรชร ยิ้มเกิด
2.นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
14 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
0.00
14
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สระสาง
2.เด็กหญิง ไพรี พรมเคน
1.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
2.นาง สมร ทองใบ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน