งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดภาพยนตร์สั้น  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0014
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภัทรพงษ์ โลนะจิตร
2.เด็กชาย บัญญวัต ทารักษ์
3.เด็กชาย กิตติคุณ อริกุล
4.เด็กชาย เสถียร สุจิโพธิ์
5.เด็กหญิง นันท์นภัส สามสี
1.นางสาว นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง
2.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
2 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
84.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย นรวิทย์ แก้วไพรวัน
2.เด็กหญิง กำไลหยก มะโนรัตน์
3.เด็กหญิง ชญาดา คูหา
4.เด็กหญิง พิรดา อุนาบุตร
5.เด็กหญิง รัตนาวดี โพธิ์ทิพย์
1.นางสาว วาสนา บุญพา

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน