งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.1-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0135
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย สราวุฒิ ทองเชื้้อ
2.เด็กหญิง ศศิวมล จันทร
1.นางสาว วรวิทยา คำศรี
2.นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
2 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
93.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ณัจพล จันทสินร์
2.เด็กหญิง สุทธิดา คำสันกอง
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านขนุน
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กชาย จิติพงษ์ บุญมา
2.เด็กหญิง ภาณุมาส กมลพรรณ์
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
4 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
88.00
4
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ภานุ ประเสริญพงษ์
2.เด็กหญิง ปาลิตา พูลทอง
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
5 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
86.00
5
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เปรมินทร์ ศรีบุรี
2.เด็กหญิง บัวหลัน จันทร์ถอด
1.นาย เสถียร ขันตรี

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน