งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ   ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0013
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย อาทร บุดระดาษ
2.เด็กหญิง วิชุดา ซุมซุย
3.เด็กหญิง พัชรมัย รองทอง
4.เด็กหญิง รุจิรา บุญพอ
5.เด็กหญิง หยดฝน พันธ์สว่าง
6.เด็กหญิง รุ่งวนันท์ สืบสิมมา
1.นาย วุฒินันท์ บุสภาค
2.นางสาว ลัดดา จันทร์พูล
3.นางสาว ศิริญานันท์ วันทวี
2 โรงเรียนบ้านขนุน
96.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง รัชนี กมลพรรณ์
2.เด็กหญิง สายสุดา สว่างใจ
3.เด็กหญิง กนกวรรณ ทองพูน
4.เด็กหญิง ขนิษฐา บุญเล็ก
5.เด็กหญิง พรชิตา ติงชาติ
6.เด็กหญิง พรปรีดา ภูทอง
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
3.นาง อุบล บุญเริ่ม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน