งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0012
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขนุน
98.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง พัทธ์ธีรา ชนะวงษ์
2.เด็กหญิง วาสนา อาจดวงดี
3.เด็กหญิง เปรมสุดา คล่องแคล่ว
4.เด็กหญิง จันจิรา คำจันทร์
5.เด็กหญิง ธัญญา ยอดทรัพย์
6.เด็กหญิง นันฑิตา บุญขาว
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
3.นาง อุบล บุญเริ่ม
2 โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
95.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย กรกช ไชยดรุณ
2.เด็กชาย ธนวัฒน์ พิระภาค
3.เด็กหญิง ปวิชญา สิงห์เสน
4.เด็กหญิง วันเพ็ญ พรมยม
5.เด็กหญิง วรรณภา วรรทวี
6.เด็กหญิง อังคณา วรรณคำ
1.นาย วุฒินันท์ บุสภาค
2.นางสาว ลัดดา จันทร์พูล
3.นาง อุลัยพร จำเริญ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน