งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0108
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านขนุน
80.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ชนันธร เทศมาส
2.เด็กชาย ประเสริฐ กิรหัส
3.เด็กหญิง ศุภลักษณ์ คำจันทร์
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
2.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2 โรงเรียนบ้านนารังกา
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย นครินทร์ มาลา
2.เด็กชาย รัตนเทพ สุทธาคง
3.เด็กหญิง ณัฏฐธิดา นนทา
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน