งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ม.1-ม.3
รหัสกิจกรรม :
0103
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
85.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ชลนภา สลับศรี
2.เด็กหญิง วรนุช คำประภา
3.เด็กหญิง ภัทธิรานันท์ พันธนู
1.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
2.นาง มยุรี แสนเลิง
2 โรงเรียนบ้านขนุน
83.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กชาย เด่นชัย กองแก้ว
2.เด็กหญิง สุนันทา สิมณี
3.เด็กหญิง ศศินันท์ คำศรี
1.นางสาว กนกกาญจน์ โสภาจันทร์
2.นางสาว สุดารัตน์ ติงชาติ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน