งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การประกวดหนังสือเล่มเล็ก  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0102
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
90.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ธีรภัทร บุตรสุวรรณ
2.เด็กหญิง ศิรินภา พวงจำปา
3.เด็กหญิง อาราตรี สิ้นโศรก
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง ลำดวน ไชยโยธา
2 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
87.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง สุธิดา เผ่าหอม
2.เด็กหญิง พิยะดา พันธนู
3.เด็กหญิง รินลนี พูนมั่น
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
3 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
85.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นันท์นภัส สามสี
2.เด็กหญิง ปิยพร วงษ์ใหญ่
3.เด็กหญิง สุภาพร ศรีลาเพชร
1.นาง โพธิ์์์ทองศิลป สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
4 โรงเรียนบ้านนาขนวน
78.00
4
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ณัฐชธิดาวรรณ์ มีแพง
2.เด็กหญิง ปราถนา ทองปน
3.เด็กหญิง สุชญาทิพย์ จันทะดวง
1.นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
5 โรงเรียนบ้านขนุน
77.00
5
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ทินกร คันทา
2.เด็กหญิง อรฤทัย คล่องแคล่ว
3.เด็กหญิง สุมลรัตน์ คำจันทร์
1.นางสาว กนกกาญจน์ โสภาจันทร์
2.นางสาว สุดารัตน์ ติงชาติ
6 โรงเรียนบ้านนารังกา
75.00
6
เหรียญเงิน
1.เด็กหญิง ศุทธินี บุสภาค
2.เด็กหญิง วิริยา มาลาศรี
3.เด็กหญิง ศิรินทิพย์ อยู่กลาง
1.นาง หนูเวียง คำเคนบ้ง
2.นาง ศลิษา บุญเพ็ง
7 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
68.00
7
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง เพ็ญนภา โพธิ์สุวรรณ
2.เด็กหญิง นรินทร์ จันทร
3.เด็กหญิง ทิพย์สุดา พรมจาด
1.นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
8 โรงเรียนบ้านตาเครือ
67.00
8
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง ณัชญาภรณ์ ทองพูน
2.เด็กหญิง อุไรวรรณ ศิริบูรณ์
3.เด็กหญิง อาธิตา สระทองปา
1.นาย ถวิน คำไชย
2.นาง วาศิณี เทียนศรี
9 โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
65.00
9
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย วีรพัฒน์ วงทวี
2.เด็กหญิง ณัฐตยา ไชยขันตรี
3.เด็กหญิง วิระดา มะโนรัตน์
1.นาย ชมภู แก้วคำชาติ
10 โรงเรียนบ้านโนนงาม
64.00
10
เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิง อิสราภรณ์ น้ำคำ
2.เด็กหญิง ยีญฐา เขียววิลัย
3.เด็กหญิง นันทิชา ภูผายาง
1.นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน