งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล  ป.1-ป.3
รหัสกิจกรรม :
0010
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านโตนด
81.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง ศรัณยา ทองยืน
2.เด็กหญิง เพียงตา อุดหนุน
3.เด็กหญิง พัชรพร สมสนุก
4.เด็กหญิง อินทิรา พาคำสุข
5.เด็กหญิง อริสรา สารภาพ
6.เด็กหญิง สุภาพร รัตนวัน
1.นาย ไพมณี สุระเสน
2.นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
3.นาง พิชญา บุดดีเสาร์
2 โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
72.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญเงิน
1.เด็กชาย ธาวิน สาลีมี
2.เด็กหญิง กัลยา เชื้อบัณฑิต
3.เด็กหญิง จิรภิญญา บัวลอย
4.เด็กหญิง ชไมพร วิชาชัย
5.เด็กหญิง สุนิษา อุริวงศ์
6.เด็กหญิง สรัลพร สุครีพ
1.นาง สุนิตา นันเสนา
2.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
3 โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
64.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย กรวิชญ์ อนุสินธ์
2.เด็กชาย เด็กชายกรวิชญ์ บุญเชิญ
3.เด็กชาย สงกรานต์ แก้วเมืองกลาง
4.เด็กชาย บัณฑิต นะวะโลหะ
5.เด็กชาย ชิษณุพงษ์ พันวิลัย
6.เด็กชาย เจฎศักดิ์ดา คำบาง
1.นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
2.นางสาว ศิวนาถ โสศรีสุข
3.นางสาว นิ่มนวล มีคุณ
4 โรงเรียนบ้านนาขนวน
61.00
4
เหรียญทองแดง
1.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พันงาม
2.เด็กชาย ธนันกุล บุดดาวงค์
3.เด็กชาย สุทธินันท์ ลาโพธิ์
4.เด็กชาย ปรีชา ดีเสมอ
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุขเสริม
6.เด็กชาย สมศักดิ์ พิมพ์พันธ์
1.นาย พงศ์ธร ทองใบ
2.นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
3.นางสาว แสงอรุณ อักโข
5 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
58.00
5
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย วุฒิภัทร รอดชมพุ
2.เด็กชาย เจษฏาภร ปรือทอง
3.เด็กชาย รัชชานนท์ คำกระจาย
4.เด็กชาย ณัฐภูมิ นันทะบุตร
5.เด็กชาย วันชัย หัตวงษ์
6.เด็กชาย ธีรชัย เพี้ยก่ำ
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
6 โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
53.00
6
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐพงศ์ ขันพันธ์
2.เด็กชาย สราวุธ นามพันธ์
3.เด็กชาย พัทธดนย์ ในทอง
4.เด็กชาย เจตพล พันขาว
5.เด็กชาย ชัยวัฒน์ หงษาล้วน
6.เด็กชาย พีรวิชญ์ ทองเชื้อ
1.นาย บรรยาย หงษาล้วน
7 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
52.00
7
ผ่านการแข่งขัน
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ ทองมะยาง
2.เด็กชาย ณัฐนันท์ สุวรรณ์
3.เด็กชาย สุริญา บุญปัญญา
4.เด็กชาย ธีระพัฒน์ ปานกลาง
5.เด็กชาย เพชรโชติ จอมภู
6.เด็กชาย นราชัย สร้อยลอด
1.นาย เสถียร ขันตรี
8 โรงเรียนบ้านโนนคูณ
0.00
8
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กชาย ศิริวัฒน์ สระสาง
2.เด็กชาย ชัยวัฒน์ บุญรักษา
3.เด็กชาย กิตตินันท์ สุขเกษม
4.เด็กหญิง ไพรี พรมเคน
5.เด็กหญิง กัญญาภัค ดาลากรณ์
6.เด็กหญิง กัญญาณัฐ ดาลากรณ์
1.นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
2.นางสาว กุลิสรา สาคำภีร์
3.นางสาว โชติรส กะริโส

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน