งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.6

สรุปคะแนนการแข่งขัน
กิจกรรม : การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น  ป.4-ป.6
รหัสกิจกรรม :
0001
ลำดับ โรงเรียน คะแนน ลำดับที่ เหรียญ เหรียญ นักเรียน ครู
1 โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
95.00
ชนะเลิศ
เหรียญทอง
1.เด็กชาย ยศกร ลีลา
2.เด็กชาย อภิเชษฐ์ ใหญ่สูบ
3.เด็กหญิง กัลย์สุดา ทารักษ์
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2 โรงเรียนบ้านขนุน
90.00
รองชนะเลิศอันดับ 1
เหรียญทอง
1.เด็กหญิง นภาวัลย์ นิวาท
2.เด็กหญิง ปุณณิศา บุญมา
3.เด็กหญิง รุ่งธิวรรณ โสภาจันทร์
1.นาย ประจักษ์ จำปาเณร
3 โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
0.00
รองชนะเลิศอันดับ 2
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ปทุมวรรณ ยาสาสัน
2.เด็กหญิง อัญณิสา ทองแท่ง
3.เด็กหญิง เกศรา จารนัย
1.นางสาว ภัทราภรณ์ ฝังนิล
4 โรงเรียนบ้านกันจาน
0.00
4
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ทิพวรรณ บุดสี
2.เด็กหญิง กอบกาญจน์ อ่อนยอง
3.เด็กหญิง วรรณวิภา อักษร
1.นางสาว สิริโสภา ขันทอง
5 โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
0.00
5
ไม่เข้าแข่งขัน
1.เด็กหญิง ดอกรัก กุลบุตร
2.เด็กหญิง พรสวรรค์ พนม
3.เด็กหญิง ทิพย์สุดา แพงศรี
1.นาง วิชุดา นันทะวงศ์

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรผ่านการแข่งขัน