หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาง ศิรารินทร์ บุญยรัชชัยนนท์
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
ประธาน
2
นาย ศุภจักร ศรีถาการ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
3
นาง จิตรตะนา บุบผาพรหม
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
4
นาย จักรกฤษณ์ ธรรมวิฑูรย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
กรรมการและเลขานุการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
ประธาน
2
นาย สมาน บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
3
นาย กรกฎ สังข์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
ประธาน
2
นาย สมาน บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
3
นาย กรกฎ สังข์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
ประธาน
2
นาย สมาน บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
3
นาย กรกฎ สังข์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย ขรรค์ชัย ศิลางัด
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
ประธาน
2
นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย กรกฎ สังข์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาย สมาน บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว ชฎาณิศ คำจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1
นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
ประธาน
2
นาง ชลธิกาญจ์ ขำคมธนกิตติ์
อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
4
นางสาว วาสนา บุญพา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาย สังคม ดุษฎีกุล
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาง อรชร ยิ้มเกิด
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
3
นางสาว แสงอรุณ อักโข
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการ
4
นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นาง รัตยาพร บุญพา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาง มรกต ปัดพรม
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
ประธาน
2
นาง นวลจันทร์ ศิลางัด
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
3
นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
4
นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการและเลขานุการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นาย สังคม ดุษฎีกุล
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาง อรชร ยิ้มเกิด
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
3
นางสาว แสงอรุณ อักโข
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการ
4
นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นาง รัตยาพร บุญพา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาง ถาวร ดุษฎีกุล
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาย สมอาจ มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นาย อรรคเดช พิมพ์โพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
4
นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาง ถาวร ดุษฎีกุล
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาย สมอาจ มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นาย อรรคเดช พิมพ์โพธิ์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
4
นาง จุติมาภรณ์ ธรรมสัตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
ประธาน
2
นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
กรรมการ
3
นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
4
นางสาว สุรัตติยา ปานจันดี
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นาย ธวัชชัย กิ่งมะณี
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
ประธาน
2
นาย วิชญ์วิสิฐ เพิ่มเติมจิตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
3
นาง ดาราวัลย์ ไชยหงษ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
กรรมการ
4
นางสาว สุรัตติยา ปานจันดี
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาง จินตนา ปานจันดี
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
ประธาน
2
นาย ชมภู แก้วคำชาติ
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
3
นาง วิชุดา นันทะวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
กรรมการ
4
นาง มยุรี แสนเลิง
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว วรรณรัตน์ จันทพรม
ครู โรงเรียนบ้านกันจาน
กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นาง หนูเรียบ ทองกลึง
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
ประธาน
2
นาง จำนอง โพธิ์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
3
นาง บัวลา เกรินเกริก
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
4
นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1
นาง หนูเรียบ ทองกลึง
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
ประธาน
2
นาง จำนอง โพธิ์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
3
นาง บัวลา เกรินเกริก
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
4
นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการและเลขานุการ
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1
นาง นภาพร ภาษาพรม
ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ประธาน
2
นาย ปิยสวัสดิ์ สิริจันทร์เพ็ง
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
กรรมการ
3
นาง ลำใย ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
กรรมการ
4
นางสาว เมธาวี สีสด
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1
นาง ระเบียบ เจริญวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาย สุพัฒน์ โจระสา
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการ
4
นางสาว สุภาวดี แอ่งสุข
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
1
นาง ระเบียบ เจริญวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาย สุพัฒน์ โจระสา
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นางสาว เกดแก้ว สุระชาติ
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการ
4
นางสาว ภาวดี แอ่งสุข
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการและเลขานุการ
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1
นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
ประธาน
2
นาย ประมวล เกรินเกริก
ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
3
นาย เสถียร ขันตรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
กรรมการ
4
นาย ถวิน คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
5
นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
ประธาน
2
นาย เสถียร ขันตรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
กรรมการ
3
นาย ถวิน คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นาย ประมวล เกรินเกริก
ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
5
นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1
นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
ประธาน
2
นาย เสถียร ขันตรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
กรรมการ
3
นาย ถวิน คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นาย ประมวล เกรินเกริก
ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
5
นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1
นาย ทวีรัตน์ ปานจันดี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนารังกา
ประธาน
2
นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
3
นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
5
นาง วันเพ็ญ คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
ประธาน
2
นาย ประมวล เกรินเกริก
ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
3
นาย ถวิน คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นาย เสถียร ขันตรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
กรรมการ
5
นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1
นาย อดิศักดิ์ ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
ประธาน
2
นาย เสถียร ขันตรี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
กรรมการ
3
นาย ถวิน คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
กรรมการ
4
นาย ประมวล เกรินเกริก
ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
5
นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1
นาย ทวีรัตน์ ปานจันดี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนารังกา
ประธาน
2
นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
4
นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
5
นาง วันเพ็ญ คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาง ทวีรัตน์ ปานจันดี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนารังกา
ประธาน
2
นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
3
นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
5
นาง วันเพ็ญ คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย ทวีรัตน์ ปานจันดี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนารังกา
ประธาน
2
นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
3
นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
5
นาง วันเพ็ญ คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นาย คมกฤช ภาษาพรม
ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ประธาน
2
นางสาว สุจินดา เชื้อชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
3
นาง วาศิณี เทียนศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นางสาว วนิดา มะลัย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว กุลิสรา สาคัมภีร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
กรรมการและเลขานุการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย คมกฤช ภาษาพรม
ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ประธาน
2
นางสาว สุจินดา เชื้อชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
3
นาง วาศิณี เทียนศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นางสาว วนิดา มะลัย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว กุลิสรา สาคัมภีร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
กรรมการและเลขานุการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นาย คมกฤช ภาษาพรม
ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ประธาน
2
นางสาว สุจินดา เชื้อชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
3
นาง วาศิณี เทียนศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นางสาว วนิดา มะลัย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว กุลิสรา สาคัมภีร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
กรรมการและเลขานุการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย คมกฤช ภาษาพรม
ครู โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ประธาน
2
นางสาว สุจินดา เชื้อชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
3
นาง วาศิณี เทียนศรี
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นางสาว วนิดา มะลัย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว กุลิสรา สาคัมภีร์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
กรรมการและเลขานุการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย ระวี เจริญวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาง สุนทรี จันทร์เขียว
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาง รัชนี มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นางสาว พิศสมัย เรืองกาญจนรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการ
5
นาย ศุภชัย สุทธาวา
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย ระวี เจริญวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาง สุนทรี จันทร์เขียว
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาง รัชนี มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นางสาว พิศสมัย เรืองกาญจนรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการ
5
นาย ศุภชัย สุทธาวา
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย ระวี เจริญวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาง สุนทรี จันทร์เขียว
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาง รัชนี มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นางสาว พิศสมัย เรืองกาญจนรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการ
5
นาย ศุภชัย สุทธาวา
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย ระวี เจริญวรรณ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งขนวน
ประธาน
2
นาง สุนทรี จันทร์เขียว
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาง รัชนี มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
4
นางสาว พิศสมัย เรืองกาญจนรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการ
5
นาย ศุภชัย สุทธาวา
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการและเลขานุการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
1
นาย ทวีรัตน์ ปานจันดี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนารังกา
ประธาน
2
นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
4
นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
5
นาง วันเพ็ญ คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
1
นาย ทวีรัตน์ ปานจันดี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านนารังกา
ประธาน
2
นางสาว จันทร์ตรี ทองมั่น
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
3
นาย พสิษฐ์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สาลิวัลย์ มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านตาเครือ
กรรมการ
5
นาง วันเพ็ญ คำไชย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาย อุทิศ จันทร์เขียว
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
ประธาน
2
นาย วุฒิชัย สายโน
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
3
นาย ดำรงค์ ซาเสน
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
กรรมการ
4
นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย ธนาวิทย์ พาลา
ครู โรงเรียนบ้านกันจาน
ประธาน
2
นาย บรรยาย หงษาล้วน
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
3
นาย สวัสดิ์ สามสี
ครูช่วยสอน โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
4
นาย อนุชา จันทร์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นาย พงศ์ธร ทองใบ
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
ประธาน
2
นางสาว สุมาลี ปานีสงค์
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
กรรมการ
3
นาง ลำดวน ไชยโยธา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
4
นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว ภัทราภรณ์ ฝังนิล
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1
นาย พงศ์ธร ทองใบ
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
ประธาน
2
นางสาว สุมาลี ปานีสงค์
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
กรรมการ
3
นาง ลำดวน ไชยโยธา
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
4
นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
ประธาน
2
นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
4
นางสาว วาสนา บุญพา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1
นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ประธาน
2
นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
4
นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
5
นางสาว ทวีทรัพย์ อ้อมชมพู
อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการและเลขานุการ
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาย ประจญ อ่อนพั้ว
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ประธาน
2
นาง อุไร พลศรีราช
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
3
นาง สุนิตา นันเสนา
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
4
นาง พรทิพา สุทนต์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
5
นาง โสพิศ อุทัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1
นาย ประจญ อ่อนพั้ว
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ประธาน
2
นาง อุไร พลศรีราช
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
3
นาง สุนิตา นันเสนา
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
4
นาง พรทิพา สุทนต์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
5
นาง โสพิศ อุทัย
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ประธาน
2
นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
3
นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
4
นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
5
นางสาว ทวีทรัพย์ อ้อมชมพู
อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการและเลขานุการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1
นาย ณัฐวัฒน์ วรรณจู
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ประธาน
2
นาย กวีลักษณ์ คำแพงจีน
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
3
นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
4
นางสาว จิศยาธรรณ บุญเอี่ยม
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
5
นางสาว ทวีทรัพย์ อ้อมชมพู
อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการและเลขานุการ
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1
นาย สมจิตร จันทร์เกษ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
ประธาน
2
นาง สุดา ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นาย ประจักร จำปาเณร
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
4
นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
5
นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1
นาย สมจิตร จันทร์เกษ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
ประธาน
2
นาง สุดา ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นาย ประจักร จำปาเณร
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
4
นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
5
นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1
นาย สมจิตร จันทร์เกษ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
ประธาน
2
นาง สุดา ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นาย ประจักร จำปาเณร
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
4
นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
5
นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1
นาง เรณู แก้วคำรอด
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาง อุบล บุญเริ่ม
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
3
นาง สุกัญญา มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง พนิดา อุตส่าห์
ครู โรงเรียนบ้านซะวาซอ
กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1
นาง เรนู แก้วคำรอด
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาง อุบล บุญเริ่ม
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
3
นาง สุกัญญา มะโนชาติ
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง พนิดา อุตส่าห์
ครู โรงเรียนบ้านซะวาซอ
กรรมการและเลขานุการ
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านกันจาน
ประธาน
2
นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
3
นาง สุภัคตรา วรรณจู
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
4
นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นาย พงษ์พัฒน์ ศรีสวัสดิ์
ครู โรงเรียนบ้านกันจาน
ประธาน
2
นาง ธัญสุตา นิลดวงดี
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
3
นาง สุภัคตรา วรรณจู
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
4
นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ประธาน
2
นาย บัญชา ปรากฏมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
3
นาง กรรนิกา พวงพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
4
นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1
นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ประธาน
2
นาย บัญชา ปรากฏมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
3
นาง กรรนิกา พวงพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
4
นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1
นาย กำพล ยิ้มเกิด
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ประธาน
2
นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
3
นาง สองเมือง เหลาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
4
นาง อรพิน บัวแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการและเลขานุการ
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
1
นาย กำพล ยิ้มเกิด
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ประธาน
2
นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
3
นาง สองเมือง เหลาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
4
นาง อรพิน บัวแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการและเลขานุการ
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1
นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ประธาน
2
นาง กรรนิกา พวงพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
3
นาย บัญชา ปรากฏมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
4
นางสาว อุบล เอี่ยมด้วย
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
1
นาย กำพล ยิ้มเกิด
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ประธาน
2
นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
3
นาง สองเมือง เหลาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
4
นาง อรพิน บัวแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการและเลขานุการ

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นาง สมจิตร สร่ายหอม
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
ประธาน
2
นาง ผการัตน์ อุตรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
3
นาง พะเยาว์ มีชื่อ
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
4
นาง นิตยา ไชยกุฉิน
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว เฉลิมศรี ทองทับ
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาง คำจวง ทองมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
ประธาน
2
นาง ยุพิน สว่างสุข
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
3
นาง จิตตินันท์ มูลสาร
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
4
นาง สุปราณี พิทักษ์
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
5
นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1
นาย กำเกิง สว่างสุข
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ประธาน
2
นางสาว หนูเวียง คำเคนบ้ง
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
3
นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
4
นางสาว ภัทราภรณ์ ฝังนิล
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาย กำเกิง สว่างสุข
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ประธาน
2
นางสาว อุไรวรรณ สอิ้งทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
3
นางสาว หนูเวียง คำเคนบ้ง
ครู โรงเรียนบ้านนารังกา
กรรมการ
4
นางสาว ภัทราภรณ์ ฝังนิล
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว ตรีทิพ บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง มรกต ปัดพรม
ครู โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง
ประธาน
2
นาง นวลจันทร์ ศิลางัด
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
3
นาง ธัญญาภรณ์ ไชยโคตร
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
กรรมการ
4
นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการและเลขานุการ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1
นาง วาสนา ปรากฎมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
ประธาน
2
นาง สมร ทองใบ
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
กรรมการ
3
นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
กรรมการ
4
นาง รัชนี ชัยรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว สมพร อุดมแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการและเลขานุการ
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาง วาสนา ปรากฎมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
ประธาน
2
นาง สมร ทองใบ
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
กรรมการ
3
นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
กรรมการ
4
นาง รัชนี ชัยรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว สมพร อุดมแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1
นาง วาสนา ปรากฎมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
ประธาน
2
นาง สมร ทองใบ
ครู โรงเรียนบ้านโนนคูณ
กรรมการ
3
นาง ระเบียบ จันทร์เกษ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
กรรมการ
4
นาง รัชนี ชัยรักษ์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
5
นางสาว สมพร อุดมแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการและเลขานุการ
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน ้เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย กำพล ยิ้มเกิด
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
ประธาน
2
นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
3
นาง สองเมือง เหลาสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านโตนด
กรรมการ
4
นาง อรพิน บัวแก้ว
พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการและเลขานุการ
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สมจิตร จันทร์เกษ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
ประธาน
2
นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
3
นาง สุดา ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาย ประจักร จำปาเณร
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สมจิตร จันทร์เกษ
ครู โรงเรียนบ้านโนนงาม
ประธาน
2
นาง สุดา ถุงจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
3
นาย ประจักร จำปาเณร
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
4
นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
กรรมการ
5
นางสาว สุขสรรค์ หมุ่ยศรี
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาง กาญจนรัตน์ คำแผ่นจิรโรจน์
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
ประธาน
2
นาง ชลธิกาญจ์ ขำคมธนกิตติ์
อัตราจ้าง โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นางสาว ณรัตติกร ยั่งยืน
ครู โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง
กรรมการ
4
นางสาว วาสนา บุญพา
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ประธาน
2
นาย บัญชา ปรากฎมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
3
นาง กรรนิกา พวงพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
4
นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นาง ยุวดี วงศ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สุวรรณ โพธิ์ขาว
ครู โรงเรียนบ้านจำนันสายเจริญ
ประธาน
2
นาย บัญชา ปรากฎมาก
ครู โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
กรรมการ
3
นาง กรรณิกา พวงพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์
กรรมการ
4
นาง อุบล เอี่ยมเคลือบ
ครู โรงเรียนบ้านขนุน
กรรมการ
5
นางสาว ยุวดี วงศ์ทอง
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการและเลขานุการ

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1
นาย ประยูร กิ่งมณี
ครู โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
ประธาน
2
นาย สายัญ อำนวยโภชน์
ครู โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
กรรมการ
3
นาย ไพรวัน เสนสม
ครู โรงเรียนบ้านหนองรุงพระทะเล
กรรมการ
4
นาง สริตา พิสิฐแก้วภากร
ครู โรงเรียนบ้านนาขนวน
กรรมการและเลขานุการ
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3
11
0752
เดี่ยวโป่งลาง ป.1-ป.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.