หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านขนุน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.นาย ประจักษ์ จำปาเณร
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.นางสาว สุพัฒน์ตรา คำจันทร์
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
3 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
2.นางสาว วนิดา มะลัย
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
3.นาง อุบล บุญเริ่ม
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
3.นาง อุบล บุญเริ่ม
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
7 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
8 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นาย สมาน บุญรักษา
2.นาย ศุภจักร ศรีถาการ
9 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
10 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1.นาย ประจญ อ่อนพั้ว
2.นาย อนุชา จันทร์แก้ว
11 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
2.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นางสาว กนกกาญจน์ โสภาจันทร์
2.นางสาว สุดารัตน์ ติงชาติ
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.นางสาว กนกกาญจน์ โสภาจันทร์
2.นางสาว สุดารัตน์ ติงชาติ
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
1.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
2.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1.นาย ประนอม เจริญสุข
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
16 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2.นางสาว ดารณี ชมภูวิเศษ
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง วันเพ็ญ คำไชย
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2.นาง วันเพ็ญ คำไชย
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
2.นาง วันเพ็ญ คำไชย
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาย สมาน บุญรักษา
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย สมาน บุญรักษา
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย สมาน บุญรักษา
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
2.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1.นางสาว อรศรัยญา บุญลา
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว อุบล เอี่ยมเคลือบ
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1.นาย ประนอม เจริญสุข
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาย กำเกิง สว่างสุข
2.นางสาว สุพัฒน์ตรา คำจันทร์
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.นาง วงศ์เดือน อ่อนพั้ว
2.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.นางสาว สุดารัตน์ นิวาส
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นางสาว วนิดา มะลัย
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นางสาว สุพัฒน์ตรา คำจันทร์
46 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
2.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
47 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นาง จิตตินันท์ มูลสาร
2.นาง นิตยา ไชยกุฉิน
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1.นาย กำพล ยิ้มเกิด
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.นาง อุบล บุญเริ่ม
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1.นาง ทิฆัมพร ทบเทิบ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.