หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านหนองหิน(อสพป.15)
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
3 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง ลำดวน ไชยโยธา
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นาง ลำดวน ไชยโยธา
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาย บัญชา ปรากฎมาก
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาย เสมียน ละเลิศ
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นางสาว ทัศยา รองทอง
2.นาง วาสนา ปรากฎมาก
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.นางสาว ศิริณัชชา คำหิราช
2.นางสาว ทัศยา รองทอง
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.นาย อครเดช พิมพ์โพธิ์
2.นาย บัญชา ปรากฎมาก
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาย สวัสดิ์ สามสี
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นางสาว ยุอิ๋ง สีงาม
2.นาง สมจิตร สร่ายหอม
21 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว ยุอิ๋ง สีงาม
2.นาง สมจิตร สร่ายหอม
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1.นาย สวัสดิ์ สามสี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.