หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านสามแยกหินกอง
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
1.นางสาว ภัทราภรณ์ ฝังนิล
2 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นางสาว รัตน์ดา เนียมมูล
2.นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
2.นาง มยุรี แสนเลิง
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง สุนทรี จันทร์เขียว
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
2.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นางสาว จารุณี ศรีบุรี
2.นาง ภัทรนรินทร์ โพธิวัฒน์
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1.นางสาว จุฑารัตน์ ก้อนบุญ
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย ธนูศักดิ์ แก้วกัณหา
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว สุกัญญา อัตพงษ์
2.นางสาว ยุวดี วงค์ทอง
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
2.นางสาว วราภรณ์ พากเพียร
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.นาง ชลธิกาญจน์ ขำคมธนกิตติ์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.นางสาว สุรัติยา ปานจันดี
2.นาง มยุรี แสนเลิง
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1.นาง มยุรี แสนเลิง
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์
23 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์
24 ศิลปวัฒนธรรมอีสาน การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
1.นาย สายัญ อำนวยโภชน์
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี
2.นาง รัชนี ชัยรักษ์
26 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นาง รัชนี ชัยรักษ์
2.นาง ศิริรัตน์ วงศ์บุดดี

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.