หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อครู
โรงเรียนบ้านโนนเรือคำบอน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.นาง สุนิตา นันเสนา
2.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1.นางสาว นางสาวอุไรวรรณ สอิ้งทอง
2.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
3 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1.นางสาว อุไรวรรณ สะอิ้งทอง
2.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาง มิ่งมณี กิ่งมณี
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.นาง โพธิ์์์ทองศิลป สามารถ
2.นาง สุนิตา นันเสนา
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นาง เรณู แก้วคำรอด
2.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว ภาวิณี แก้วคำรอด
2.นาง สุนิตา นันเสนา
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1.นางสาว ภาวิณี แก้วคำรอด
2.นางสาว อุไรวรรณ สะอิ้งทอง
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.นาย ปรีชา โกศัลวัฒน์
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.นาง ศิริวรรณ วงศ์แก้ว
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
2.นาย ประยูร กิ่งมณี
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1.นาย ประยูร กิ่งมณี
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1.นาง โพธิ์ทองศิลป์ สามารถ
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1.นางสาว อุไรวรรณ สะอิ้งทอง
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1.นางสาว อุไรวรรณ สะอิ้งทอง
22 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
2.นาง เรณู แก้วคำรอด
23 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.นางสาว สมพร อุดมแก้ว
2.นาง เรณู แก้วคำรอด

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.