หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายชื่อนักเรียน
โรงเรียนบ้านนาขนวน
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับกลุ่มโรงเรียนบึงระนาม
ณ โรงเรียนบ้านสวนกล้วย
ระหว่างวันที่ 13 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558
DOC.10
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ รายชื่อนักเรียน
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1.เด็กชาย ชัยพัทธ์ พันงาม
2.เด็กชาย ธนันกุล บุดดาวงค์
3.เด็กชาย สุทธินันท์ ลาโพธิ์
4.เด็กชาย ปรีชา ดีเสมอ
5.เด็กชาย ณัฐวุฒิ สุขเสริม
6.เด็กชาย สมศักดิ์ พิมพ์พันธ์
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง ณัฐชธิดาวรรณ์ มีแพง
2.เด็กหญิง ปราถนา ทองปน
3.เด็กหญิง สุชญาทิพย์ จันทะดวง
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วิศรุต สารทอง
2.เด็กหญิง สุกัลยา ดีเสมอ
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิมพ์
2.เด็กหญิง วราเมธินี ไชยเสนา
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1.เด็กชาย วิวัฒน์ชัย พรหมศร
2.เด็กชาย รฐนนท์ กระแสโสม
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1.เด็กชาย ณัฐพงษ์ แสงทอง
2.เด็กชาย ภานุพงศ์ ธุมา
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง เพ็ญพิชชา อรรคบุตร
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง วิภาดา งามแสง
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง เจนจิรา สีมาขันธ์
2.เด็กหญิง ธารทิพย์ เกษกุล
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง พัชราภา บุตรศรี
2.เด็กหญิง พิมลตรา คำรัตน์
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1.เด็กหญิง วราเมธินี ไชยเสนา
2.เด็กหญิง รินรดา โพธิ์กระจ่าง
3.เด็กหญิง แพรวพรรณ พงพิมพ์
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1.เด็กหญิง นุชวรา อรรคบุตร
2.เด็กหญิง จิตรานุช ปักการะโน
3.เด็กหญิง สุทธิดา บุตรดี
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1.เด็กหญิง ปุญญพัฒน์ ผิวคำ
14 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ แสนเยีย
2.เด็กชาย จักรกฤษณ์ พรหมศร
3.เด็กหญิง ภัทราพร สีมาทอง
15 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1.เด็กชาย ณรงค์ฤทธิ์ ทุมบุญ
2.เด็กหญิง กรรณิกา จันโท
3.เด็กหญิง ดวงกมล พงพิมพ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ผอ.จิมจง ทองคำวัน โทร.0801690022
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.